Lyssna

Undergångspoeterna

Hur går världen under? Tanken har fascinerat poeter i alla tider. Men visionerna om alltings slut har sett olika ut. Under 1900-talet skrevs många undergångsskildringar i krigens och atomålderns skugga. Idag riktas blicken mot klimatkrisens katastrofer. Vilken funktion har egentligen poesin när slutet rycker närmre? Ska den få oss att kontemplera – eller agera? Litteraturvetaren Sofia Roberg läser litteraturhistoriens undergångspoeter och ser ett nyvunnet intresse för jordens sårbarhet och människans ändlighet i vår egen tid.

Terminalen fylls av passagerare på väg att lämna jorden. Rymdskeppet Aniara står redo att ta människorna från planeten, strålskadad bortom all räddning. Hoppets sken lyser svagt i vänthallen, där den blonda receptionisten delar ut blanketter som ska fyllas i och skrivas under. Passagerarna har uppmanats att föra med sig en kruka strålningsfri jord ombord – en liten bit av den jord som så länge varit deras hem, men nu blivit obeboelig. För jorden har ”nått därhän/ att hon av strålförgiftnings skull beredes/ en tid av vila, ro och karantän.” Alla passagerare får samma fråga: Vill du komma till östra eller västra tundran? Men den grupp som strax ska stiga ombord på rymdskeppet vet ännu inte om sitt dystra öde. De kommer aldrig att anlända till någon tundra.

I Harry Martinsons versepos Aniara från 1956 får vi följa besättningens och passagerarnas försök att leva ett värdigt liv i en farkost på väg bort från jorden och resten av mänskligheten. Målet för färden är Mars och hoppet om nytt liv. Men rymdskeppet Aniara hamnar ur kurs efter att ha behövt gira för en asteroid. Efter hand uppenbaras mer om vad som faktiskt hände med jorden. I asteroidens namn finns en ledtråd. Den heter Hondo, ett gammalt namn för den japanska ö där Hiroshima ligger, över vilken USA 1945 släppte den första atombomben.

Aniara uppstod ur den oro som präglade atomåldern – tidsperioden från 1940-talets testsprängningar fram till upplösningen av Sovjetunionen. Ändå är det inte svårt för en samtida läsare att leva sig in i det ödesmättade dramat. Atomåldern är kanske över, och till skillnad från rymdfartyget Aniaras passagerare har vi fortfarande fast mark under fötterna. Men erosionen är igång och vår planet förändrar sig snabbare än vi trott. Aniara skildrar något som intresserat poeter under alla tider – världens undergång. Även om Aniara präglas av sin tids katastroftankar, har dikteposet många saker gemensamt med undergångsskildringar genom litteraturhistorien. De vänder alla blicken mot människans och jordens sårbarhet, och ställer oss inför frågan: hur förhåller vi oss till alltings slut och vår egen ändlighet?

 

Det brukar sägas att människor i alla tider har upplevt att undergången är nära. Fram till 1800-talet var föreställningar om undergången bundna till religiösa tankar. Apokalypsen – som bokstavligen betyder ’avslöjande’ eller ’uppenbarelse’ – innebar då slutet för denna värld, men också början på något nytt. I den judisk-kristna mytologin rör det sig om en domedag då de rättrogna skiljs från kättarna och en ny jord ersätter den gamla. Den nordiska mytologins vision om världens slut, ragnarök, gestaltas på ett liknande sätt i ”Völvans spådom”. ”Upp ser hon komma/ för andra gången/ jorden ur havet/ ljuvligt grön”, heter det mot slutet av den profetiska dikten. På denna nya jord ska ”Skuldlösa mänskor” bo och ”leva samman/ i evig lycka”.

Apokalypsen är alltså traditionellt sett början på något nytt, något bättre (om än endast för de utvalda). Men under 1800-talet händer någonting. Plötsligt utlovar apokalypsen inte längre en tröst för de skuldlösa, utan slutet på allt. I den romantiska litteraturen uppkommer en ny undergångsvision. Nu orsakas undergången inte av en gud och den leder inte nödvändigtvis till en ny och renad jord.

Undergången bevittnas under romantiken ofta av en ensam människa, en litterär figur som populariserades genom Mary Shelleys roman Den sista människan (1826). Frågan uppstår, såklart, vem den sista människan vänder sig till i sin berättelse. Men detta var en figur som erbjöd romantikerna en position varifrån en värld utan människor kunde gestaltas i all sin kuslighet.

Sedan romantiken har undergången varit ett minst sagt populärt tema i kulturen. I målningar, romaner, dikter och filmer har vi kunnat se jorden gå under, om och om igen. Men poesin har av tradition en särskild relation till profetian, och därmed även till visioner om undergången. Poeterna, skriver Mary Shelleys man Percy Bysshe Shelley i sin kända skrift Ett försvar för poesin (1821), ”speglar de gigantiska skuggor som framtiden kastar mot nuet”.

Poeten Lord Byron, vän till paret Shelley, var redan under sin levnad känd för sin visionära och samhällskritiska diktning. Sommaren 1816 skrev han dikten ”Darkness” (”Mörkret”). Här får romantikens vision om en sekulär apokalyps ett särskilt svart uttryck:

 

I had a dream, which was not all a dream.

The bright sun was extinguish’d, and the stars

Did wander darkling in the eternal space,

Rayless, and pathless, and the icy earth

Swung blind and blackening in the moonless air;

Morn came and went – and came, and brought no day

 

Jag drömde – men det var ej allt en dröm –

Den klara sol var släckt, och stjärnorna

Vägvilla, utan strålar, irrade

I dystert tåg på evighetens rymd;

Och jorden, isad, välvde blind och skum

I månlös luft. Och morgon kom, och gick –

Och kom igen, men aldrig blev det dager

 

Dikten har lästs som ett svar på Matteusevangeliets profetia om Jesus återkomst, där ”solen skall förmörkas och månen inte ge sitt sken”. Men i Byrons version saknas hoppet om frälsning. Den enda varelse som behåller sin lojalitet är en hund som försvarar sin herre tills den själv stupar.

I början av 1980-talet citerades några rader ur dikten av en brittisk partiledare som en varning om vad som kunde hända om en kärnvapennedrustning inte kom till stånd:

 

The world was void,

The populous and the powerful was a lump,

Seasonless, herbless, treeless, manless, lifeless—

A lump of death – a chaos of hard clay.

 

Och tom stod världen, efter all dess magi

Och härlighet en lumpen massa vorden,

Där inga årets skiften, ingen ört,

Ej träd, ej människor, ej liv fanns till

 

Byrons dikt kunde för 1980-talets läsare klinga kusligt likt den hypotes om atomvintern som forskare varnade för. Enligt denna teori skulle en massiv kärnvapendetonation medföra att stoffpartiklar fyllde atmosfären och därmed hindrade solljuset från att tränga ned till jorden under flera års tid.

Under det sena 1900-talet uppfattades Byrons dikt som profetisk. Men Byron hämtade inte sin vision ur tomma luften. Sommaren 1816 var luften nämligen fylld av partiklar, närmare bestämt aska. Litteraturvetaren och ekokritikern Jonathan Bate har pekat på att Byrons dröm, som inte riktigt är en dröm, i första hand är en reaktion på det dåliga väder som drabbade Europa sommaren 1816. Anledningen till detta ’år utan sommar’ var okänd då. Idag vet man däremot att ett vulkanutbrott i Indonesien orsakade askmoln av en sådan magnitud att solen förmörkades och årets skörd gick om intet. Särskilt hårt drabbades Genève, där Byron befann sig när han skrev dikten.

Den förmörkade solen är ett återkommande tema i den apokalyptiska diktningen. I ”Völvans spådom” slukas solen av Fenrisulven, ”Och sommaren efter/ blir solskenet svart/ och vädret vanställt”. Idag tror man att även denna profetia om undergången i själva verket har en historisk grund. På 530-talet drabbade en mindre klimatkatastrof Europa, förmodligen framkallad av vulkanutbrott i likhet med sommaren 1816. Katastrofen har satt spår i såväl trädens årsringar som senantika texter. Mot bakgrund av detta har arkeologen Bo Gräslund argumenterat för att profetian om ragnarök speglar folkliga minnen av en svår tid, då solen verkade ha förmörkats eller försvunnit.

En italiensk vetenskapsman ska ha förutspått att solen skulle slockna helt den 18 juli år 1816.

Märkligt väder är en sak – en annan är människornas reaktion på det. En italiensk vetenskapsman ska ha förutspått att solen skulle slockna helt den 18 juli år 1816, strax innan Byron skrev sin dikt. Profetian framkallade undergångsstämning och panik runtom i Europa. I ”Darkness” finns avtryck av denna panik, om än i fiktivt uppskruvad form. Människor ”glömde sina lustar,/ Inför den stundande förödelsen” och i sitt plötsligt uppflammande begär efter ljus bränner människorna allt – palats och stugor, troner och religiösa artefakter. Hela städer slukas när människorna samlas ”Kring hemmens flammor” för att ”sista gången se varandras anlet”.

Det kortsiktiga begäret efter eldens sken, som snart ser materialet till elden utbränt och upplöst i atmosfären, har en parallell i Aniara. En sekt som uppstår på skeppet kallar sina manliga deltagare för ’kittelflickare’. Det är en gammal benämning på någon som lagar eller förtennar kopparkittlar och som ofta använts nedsättande. Ordets ursprung har gått förlorat i Aniaras tid, men dess skugga finns kvar i sektens tankevärld. I skeppets arkiv nämns att ordet hör ”ihop med föda/ i äldre mening, och med lågor”. Hos mimaroben – personen som sköter den dator som står för passagerarnas underhållning och som fungerar som läsarens lots genom Aniaras färd – framkallar detta ett minne av hur han som barn en gång såg en ”naturlig eld”. En träbit antändes och sänktes sedan i vatten. Trä, får vi veta, var ett sällsynt ämne även på jorden innan rymdfarkosten lämnade den.

Aniara vittnar om en kultur som gått så långt i sin exploatering av naturen att den helt förlorat relationen till den; innan trä försvinner som ämne måste skogarna som livsmiljö ha försvunnit. Inte bara jorden har lämnats, utan också förbindelsen till ett naturligt kretslopp. Kvar finns bara den tomma rymden och en konstgjord atmosfär inuti skeppet. Men i sin frånvaro hemsöker naturen passagerarna, genom ord som bär på minnen av eld och genom stenarna som dyker upp i en central passage. All mening går förlorad när vi förlorar själva grunden för vårt liv och fortplantning. Inte heller den storartade vetenskapliga upptäckt som piloten Isagel gör spelar någon roll:

 

Men här där vi var ödesbundet lagda

på kursen som hyperbelns lag bestämde

där kunde hennes upptäckt aldrig bli

till något fruktbart, blott ett teorem

som Isagel så överlägset format

men som var dömt att följa med oss bort

allt längre bort mot lyran och försvinna

 

När vi inte längre är förankrade i jorden och inte längre ingår i ett naturligt kretslopp, förlorar allt sin betydelse. Isagels upptäckt kommer aldrig att komma till användning eller spridas utanför skeppet, som obönhörligt färdas mot lyrans stjärnbild. På samma sätt går det inte att gråta på Aniara som man grät på jorden: tårarna faller ”alltför genomskinligt klara/ likt rena regn som ingen mull skall möta:/ vår klarhets gråt i tankens Aniara”. Renhet blir sterilitet när det som uppenbarar sig är tomhet, en värdenas och meningens undergång. Rymden ekar tomt och frågan är om livet på en kall och ofruktsam planet hade kunnat återskapa några av de förbindelser som gick förlorade i jordens undergång. De skärvor av berättelser från planeten Mars som återges i Aniara låter oss ana att människan är dömd oavsett.

 

Att ett nedkylt klimat och en värld utan människor intresserade romantikerna har flera orsaker. Det har med estetiska ideal och religiösa föreställningar att göra, men kan också förstås mot bakgrund av de samtida upptäckterna av istiden och artutrotningen som fenomen. År 1813 föreslog paleontologen Georges Cuvier, i sin Essay on the Theory of the Earth, att de utdöda arter som hittats vid utgrävningar en gång utplånats av klimatkatastrofer. Om andra stora däggdjur svepts med av en flodvåg och utrotats av drastiska klimatförändringar, varför skulle inte samma sak kunna hända med människan?

Idag är vetskapen om artutrotning så utbredd att det kan vara svårt att föreställa sig upptäckten av fenomenet. Romantikerna tvingades hantera den nya insikten om att arter kan uppstå och dö ut. Idag brottas vi med vetskapen om att vi lever i det sjätte massutdöendet. Vi vet att arter nu försvinner i en takt tusen gånger högre än det normala. Och att människan är orsaken.

I början av 1980-talet skriver den danska poeten Inger Christensen: ”mer finns inte/ att säga; vi mördar/ mer än vi tror/ mer än vi vet/ mer än vi känner”. Hon sätter här fingret på det som pågår i bakgrunden medan vi lever våra liv, trots att det sjätte massutdöendet inte var ett begrepp vid denna tidpunkt. Långdikten alfabet uppkom ur en skaparkris framkallad av kalla krigets hot och känslan av att skrivandet är meningslöst när mänskligheten verkar upptagen med att hitta på nya sätt att utrota sig själv. Christensen plockar upp samtidens apokalyptiska förnimmelser och väver in dem i dikten, men sätter också en kosmologisk, världsskapande princip mot hotet om undergång.

Några strofer i alfabet reflekterar över atombombens, vätebombens (brintbombens), koboltbombens (cobaltbomben) och defolianternas existens, i ett ’förstörelsens alfabet’. ABC-krigföring är, som Christensen skriver på ett ställe, en ”ursprungligen amerikansk men nu global och allmänt fruktad samlingsbeteckning för atomkrigföring, biologisk och kemisk krigföring”. Så ser visionen om undergången ut i atomeran: människan har funnit sätt att använda sin kunskap om naturen på sätt som är fientliga både mot naturen och mot henne själv. Den tyske filosofen Günther Anders menade att det hot om alltings utplåning som kärnvapnen medförde förändrade vårt förhållande till existensen i grunden. Om allt förstörs, menade Anders, kommer ingenting ha funnits: civilisationen, kärleken, kampen, smärtan, hoppet – allt kommer att ha varit förgäves. Endast ”en stjälk av en nässla/ ska bladlös berätta/ hur vi förtvivlat har skapat/ en blomsterlös jord/ lika könslös som klor”, skriver Christensen. Det låter som ett eko av Byrons rad ”Seasonless, herbless, treeless, manless, lifeless”. Men Christensens nässla kan också förstås som ett postapokalyptiskt svar på den danska psalmen ”Op, al den ting, som Gud har gjort”. Psalmens andra vers lyder:

 

Gik alle konger frem på rad
i deres magt og vælde,
de mægted ej det mindste blad
at sætte på en nælde.

 

Människans makt att förstöra jorden är stor – men skulle hon ångra sig, räcker inte makten till att återställa vad man ödelagt. Ingen kan sätta tillbaka bladet på en nässla.

I Aniara försöker man göra något åt ödeläggelsen genom att ge jorden en tid av, som det står, ”vila, ro och karantän”. Men det verkar inte hjälpa. En bit på färden stiger plötsligt en röst ur en sten, och vittnar om hur den vackra staden Dorisburg har sprängts av ”fototurben”, Martinsons påhittade ord för kärnvapen. I Aniara kallas jorden Doris, en personifiering av det saknade hemmet, och Dorisburg blir då den stora världsstaden. Kanske inspirerades Martinson av en illustration i Dagens Nyheter, publicerad vid samma tidpunkt som han skrev de första delarna av Aniara. Illustrationen visade hur en vätebombsexplosion över New York skulle kunna se ut. I Aniara skildras stadens utplåning från ett perspektiv som påminner om ’den sista människans’ men som är ännu mer omöjligt, ännu mer visionärt. Rösterna skildrar sprängningen inifrån, från en som var där när staden förintades. Här får vi höra hur sinnen såväl som själ ”söndersprängdes,/ när kroppen sönderslängdes/ när en kvadratmil stadsmark vrängde/ sig ut och in/ då fototurben sprängde/ den stora stad som hetat Dorisburg.” Passagerarna bevittnar detta genom Miman, den märkliga dator som upptar och sänder bilder från rymden omkring skeppet. Men Miman drabbas själv av chock och går kort efter detta sönder. Hon hade sett ”granitens vita gråt/ när sten och malm förgasas till dis”, och – kanske eftersom hennes datorkropp delvis består av mineralkomponenter – ”rörts av dessa stenars kval”.

Den kanske mest hårresande passagen är beskrivningen av det allt förintande ljuset:

 

Sen började den blinde att berätta

om det ohyggligt starka skenet

som bländat honom.

Han kunde inte skildra det.

Han nämnde bara en detalj: han såg med nacken.

Hela huvudskålen blev ett öga

som bländades utöver sprängningsgränsen

lyftes och for bort i blind förtröstan

på dödens sömn. Men den blev ingen sömn.

 

Om ljus brukar förknippas med något gott, i motsättning till det mörker som till och med namngett Byrons dikt, förändrades ordets konnotationer efter sprängningarna över Hiroshima och Nagasaki. Hos Christensen blandas ljus och mörker samman, när hon skriver att ”paradismörkret är vitt […] mörkret är vitt, men inte/ vitt på det sätt som det vita som fanns/ när fruktträden fanns, deras blomning så vit,/ mörkret är vitare, ögonen smälter”. Till och med grundläggande dualiteter som den mellan ljus och mörker kastas om och raseras av människans teknologiska framsteg. Efter Hiroshima och Nagasaki liknar himlen atombombens ljus, skriver Christensen i alfabet.

 

Den litterära modernismens genombrott i början av 1900-talet präglades på många sätt av första världskrigets fasor. T.S. Eliot skildrade i The Waste Land (1922) – som Aniara ofta jämförts med – ett sterilt samhälle där ödelandet framför allt var en symbol för ett kulturellt och psykologiskt förfall. Några år senare skrev Eliot dikten ”The Hollow Men” (1925), vars slutrader tillhör litteraturhistoriens mest citerade:

 

This is the way the world ends
This is the way the world ends
This is the way the world ends
Not with a bang but a whimper

 

När Eliot på 1950-talet fick frågan om han skulle skriva dessa rader igen, svarade han nej. Skälet var att han inte trodde att den tidens läsare skulle kunna tänka bort vätebomben.

Den tyska litteraturhistorikern Eva Horn har studerat hur undergångsskildringen förändrats i modern tid. I moderniteten är framtiden inte längre en del av en eskatologisk historia eller av Guds försyn, och världens slut inte en domedag där rättvisa ska skipas, skriver Horn. Istället har undergången blivit just det som ordet ursprungligen betecknar: en vändning neråt, ett avbrott i nuet, den biologiska förintelsen av både natur och människa. I Aristoteles Poetiken kallas den del av dramat som utspelar sig efter handlingens vändpunkt för katastrophē – oavsett om slutet är komiskt eller tragiskt. Horn menar att en av de mest använda metaforerna i vår klimatmedvetna samtid, tipping point, är betecknande för just detta. Vid ett ögonblick, som kanske redan inträffat, skedde vändningen nedåt. Nu lever vi endast i ett efteråt.

Många av dagens poeter bearbetar upplevelsen av att leva i ett efteråt. Den danska poeten Theis Ørntofts bok Dikter 2014 tycks inkapsla vår tids klimatångest. Här gestaltas ett poröst jag vars upplösningstillstånd speglar samhället i stort: ”För mig är samhällena döda”, skriver han, ”Jag tror inte längre/ att det är en fråga om förbättring/ utan om avveckling”. Diktjagets katastrofmedvetenhet är stor och medför ett ständigt sökande efter distraktioner för att undvika känslan av hopplöshet:

 

Varje gång jag inte distraherar mig själv med likgiltigheter

tänker jag på apokalypsen

varje gång någon uttrycker hopp inför det beständiga

mår jag fysiskt dåligt

 

Om den religiösa apokalypsen är en profetia om framtiden, fungerar samtidens undergångsskildringar snarare som varningar för vad som kan hända om vi inte gör något. Det menar ekokritikern och litteraturvetaren Greg Garrard. Men är det apokalyptiska narrativet verkligen effektivt? Lyssnar vi på varningarna? Vissa, som Ørntoft, är kanske mindre ute efter att varna för en framtida katastrof än att påpeka att vi redan befinner oss i den västerländska civilisationens nedgångsfas. För andra har katastrofen en mer direkt och fysisk innebörd. Då blir poesins kommunikativa sida mer central: diktandet blir engagerat, en del av ett aktivistiskt projekt. Poeten och klimataktivisten Kathy Jetñil-Kijiner, från Marshallöarna, skriver i dikten ”Tell them” (2017) från en plats nära det stigande havet:

 

tell them about the water – how we have seen it rising

flooding across our cemeteries

gushing over the sea walls

and crashing against our homes

 

Tell them what it’s like

to see the entire ocean __level__ with the land

 

Tell them

 we are afraid

 

Öns nära förestående undergång – dess sjunkande ner i havet – kan visserligen fungera som en bild för den globala klimatkrisen, men utgör också ett omedelbart hot för diktens vi. I en annan dikt ur samma samling heter det att ”no one’s moving/ no one’s losing/ their homeland/ no one’s gonna become/ a climate change refugee”. Men utsagan undergrävs genast när diktjaget ber om ursäkt till invånarna på öar i Papa Nya Guinea och Salomonöarna som redan nu evakueras. Dikten, ”Dear Matafele Peinem”, riktar sig till poetens dotter och lästes under öppningsceremonin till FN:s klimatmöte i New York 2014.

Eva Horn menar att den i populärkulturen såväl som i skönlitteraturen så frekvent förekommande katastrofen hänger ihop med en förvånande brist på individuell eller kollektiv aktivism. Det verkar finnas en speciell njutning i att passivt betrakta civilisationens undergång, skriver hon. Särskilt i de berättelser där hjältarna trots allt överlever invaggas läsaren eller betraktaren i en bekväm, passiv position. Jaget i Ørntofts dikter gestaltar på sätt och vis detta passiviserade tillstånd. Hos Jetñil-Kijiner, däremot, finns varken ett passivt jag eller apokalyptiska framtidsvisioner. Här rör det sig snarare om en form av vittneslitteratur, sprungen ur en pågående och högst påtaglig process. Om temperaturen stiger kommer öarna att slukas av havet. Men dikten är tydligt förankrad i ett nu och registrerar de komplexa relationer som ligger bakom öbornas situation. Hotet om undergången framstår här som så konkret att det blir svårt för läsaren att njuta av passiviteten. Jetñil-Kijiners diktning allierar sig på så vis med en kritik som riktats – framför allt av feministiska tänkare – mot reproduktionen av romantiserande undergångsfantasier. Dessa fantasier skvallrar enligt filosofen Rosi Braidotti om ”en nekrofilisk besatthet av sin egen död”.

Vi ville bli gudar, men inte med gudars ansvar.

Även Garrard är kritisk mot antagandet att det apokalyptiska narrativet skulle vara effektivt för att förhindra de katastrofer som man varnar för. Kanske kan det till och med vara kontraproduktivt att ständigt måla upp bilder av undergången? I alfabet punkterar Christensen gång på gång den apokalyptiska stämningen med en världsskapande impuls, en omsorg om tingen som trots allt fortfarande finns: ”kärleken finns, kärleken finns” heter det, och ”livet, luften vi inandas finns”. Denna växling mellan undergångsstämning och en kärlek till världen återfinns hos flera av vår samtids poeter. I Jonas Grens ”Innan stoftet brinner” från 2016 tar mikrobsamhällen över muséer och räkor simmar runt i Trump tower. Men dikten kretsar kring livets motstånd mot den död som förr eller senare ska drabba alla varelser:

 

Och medan det brinner

Just för att det brinner

Ska cellerna bildas

Och varelser bli

 

Även Malte Perssons dystert betitlade Undergången från 2021 bär på en viss en ömhet för människan, som framstår som lika utrotningshotad som andra rödlistade arter. Liksom Martinson utforskar Persson vad det innebär att tänka inte bara sin egen, utan även mänsklighetens och världens ändlighet. Men vid sidan av det som Braidotti skulle kalla en nekrofilisk besatthet finns även något annat. Den hisnande dikten ”Världen alltmer hastigt bakåtspolad” börjar i nuet, men låter världen som läsaren känner den glida allt längre bort. Från de inledande raderna – ”Låt 2020 års rubriker/ försvinna in i journalisters fingrar/ när det globala bandet hastigt backar” – färdas vi baklänges genom människans historia in i det förhistoriska och slutar till sist i den stora urknallen där hadroner klyvs ”i kvarkars vilda ungdom”. Effekten är dock allt annat än bedövande. Tvärtom synliggörs allt det som spelar roll.

I en av sonetterna i Undergången heter det att:

 

Gudarna vi aldrig var men velat

vara – dessa kunde vi ha blivit,

kanske, om vi bättre hade delat

världen, om vi inte överdrivit

 

vinstbegäret i det spel vi spelat,

om vi hade trott på vad vi skrivit,

om vi hade ansträngt oss och helat

världen som vi snart har övergivit…

 

Om vi inte velat och förhalat.

Om vi inte hycklat och förnekat.

Om vi inte fullt så mycket låtsats.

 

Om vi erkänt skulden och betalat.

Om vi gjort det utan att ha tvekat –

skulle gudabilden då ha krossats?

 

Persson ringar här in den paradoxala problematik som antyds redan i Aniara: att människan vunnit sin mångtusenåriga kamp mot naturen, men att vinsten visade sig vara en förlust. Vi ville bli gudar, men inte med gudars ansvar. Nu skyller vi på oförutsedda konsekvenser och fortsätter med business as usual. ”Att saker ’bara fortsätter’ är katastrofen”, skrev filosofen Walter Benjamin redan 1930-talet apropå framåtskridandet som begrepp. Katastrofen ”är inte det som ska komma utan det som redan är.” Framstegstanken som genomsyrar det moderna samhället har, kan man säga, en skuggsida: den finfördelade katastrofmedvetenheten. Den känsla som enligt Benjamin svarar mot detta katastroftillstånd är svårmodet.

Människan är nu samtidigt förövare, offer och observatör i förhållande till undergången, även om dessa roller är ojämnt fördelade. De som bidrar mest till utsläppen är också de som är mest skyddade från konsekvenserna. Samtidigt drabbas vi av katastrofmedvetenhetens passiviserande svårmod som ibland glider över i njutning, och drar en lättnadens suck över att allt håller på att ta slut. Och i en tid då världens rikaste anstränger sig för att ta sig ut i rymden och kolonisera andra planeter – Mars står som vanligt först på tur – vore det kanske bra att lägga Martinsons rader på minnet:

 

Det finnes skydd mot nästan allt som är

mot eld och skador genom storm och köld

ja, räkna upp vad slag som tänkas kan.

Men det finns inget skydd mot människan.

 

Människan med stort M, den varelse som betitlat sig skapelsens krona, som bär på de idéer om expansion och resursutvinning som lett oss till denna situation – ska vi verkligen låta den versionen av människan ta sig ut i rymden? ”Ett oanständigt ord blir ordet Stjärna,/ anständigt skötets namn och kvinnas bröst./ En oanständig kroppsdel blir vår hjärna/ som deporterat oss till Hades höst”, kan vi läsa i Aniara. I alfabet kämpar Christensen för att slita vår föreställningsförmåga från atombombernas och miljögifternas grepp, och istället tänka ”som ett blad på ett träd/ tänker, som skugga och ljus/ som lysande bark tänker”. Även i samtidspoesin finns en rörelse mot det sinnliga och konkreta, ett sökande efter anständighet som grundar sig i den fysiska sammanflätningen med resten av världen. Hos Gren är människan inte en monolit, inte en enhetlig och bestämd varelse: ”Nittio procent av/ cellerna i människan/ tillhör mikrober// Jag/ är i minoritet/ i mig själv”. Kanske finns det något trösterikt i att människan, också efter sin stundande undergång, lever kvar som spår i andra livsformer. ”Överallt den bolmande/ metabolismen// löftena”, skriver Gren. Istället för den sista människan är det idag andra arter eller organiska processer som får vittna om livet efter undergången. En ny jord stiger ur djupen, och den tillhör andra organismer än oss.

Men frågan är om inte också detta är ett sätt att romantisera undergången? Om vi förstår mänskligheten som en enhet som samtidigt är förövare och offer, hamnar vi i en svår position: vi längtar efter vår undergång och samtidigt efter att hindra haven från att sluka hela kulturer. Men varken människan eller undergångspoesin är enhetlig. Diktningen fyller olika funktioner beroende på om den vill varna eller registrera, om den vill undersöka idéer och processer eller gestalta en specifik situation. Man kan längta efter att en viss idé om människan möter sin undergång, utan att önska levande individer samma öde.

*

Klimatkrisens tidevarv har utan tvekan gett nytt liv till den sedan länge populära undergångsskildringen. Nu är det inte längre atomerans visioner om en plötslig explosion och ett sönderslitande ljus som dominerar hotbilden, utan arter som utrotas, hav som stiger och en senkapitalistisk tillvaro utan mening och förbindelse till naturen. Om Martinson använde rymdfärden som en symbol för att skriva om den förödande ytlighet och meningsförlust han såg i sin samtid, så lever vi nu i en tid där vissa ser rymdfärden som en tänkbar räddning. Men är det något som utmärker samtida undergångsskildringar är det, enligt Eva Horn, att katastrofen inte längre har ett särskilt utmärkande ögonblick. Hotet är inte längre en plötslig händelse. Snarare framstår undergången som en långsam och knappt märkbar förändring som leder till en oförutsebar mångfald av potentiella olyckor. Vår katastrof är inte flodvågorna och bränderna, de är endast dess följdverkningar. Vår katastrof är att allting bara fortsätter. Vi velar och förhalar, hycklar och förnekar. Tills det är för sent. Hur det slutar, med en suck eller en smäll, kan inte ens undergångspoeterna besvara.

 


SOFIA ROBERG är litteraturvetare vid Stockholms universitet och Mittuniversitetet. Hon disputerade i januari 2022 på avhandlingen ”Besvärja världen. En ekopoetisk studie i Inger Christensens Alfabet” (Ellerströms). Roberg är också verksam som poet och kulturskribent.


 

BIBLIOGRAFI

Anders, Günther, ”Reflections on the H bomb”, övers. Norbert Guterman, Dissent, vol. 3, nr. 2 (1956)

Bate, Jonathan, The Song of the Earth (London, 2000)

Benjamin, Walter, Gesammelte Schriften. Bd 1, (Frankfurt am Main, 1974)

Braidotti, Rosi, Posthuman Knowledge (Cambridge, 2019)

Lord Byron, “Mörkret”, övers. Adolph Törneros, i Vampyrernas natt och andra rysligheter, (Litteraturbanken, 2019)

Carlsted, Anna & Cullhed, Anders (red.), Poeter och profeter. Från Platon till Mare Kandre (Hedemora, 2010)

Christensen, Inger, alfabet, övers. Marie Silkeberg & Ida Hede (Stockholm, 2014)

Garrard, Greg, Ecocriticism (London, 2004)

Gren, Jonas, Antropocen: dikt för en ny epok (Stockholm, 2016)

Gräslund, Bo, ”Fimbulvintern, Ragnarök och klimatkrisen år 536–537 e. Kr.”, Saga och sed: Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok (Uppsala, 2007)

Haag, Ingemar, ”Reboot: att se bortom det mänskligas rand”, Aiolos, nr. 70-71 (2021)

Eva Horn, Future as Catastrophe. Imagining Disaster in the Modern Age, övers. Valentine Pakis (New York, 2018)

Jetñil-Kijiner, Kathy, Iep Jaltok: Poems from a Marshallese Daughter (Tucson, 2017)

Karlsson, Fredrik, ”Förlusten av en yta. Ekokritisk analys av Harry Martinsons ’Sången om Doris och Mima’”, Ekokritik. Naturen i litteraturen (2007)

Martinson, Harry, Aniara. En revy om människan i tid och rum (Stockholm, 1963)

Persson, Malte, Undergången, (Stockholm, 2021)

Roberg, Sofia, Besvärja världen. En ekopoetisk studie i Inger Christensens alfabet (Malmö, 2022)

Wrede, Johan, Sången om Aniara: studier i Harry Martinsons tankevärld (Helsingfors, 1965)

Ørntoft, Theis, Dikter 2014, övers. Victor Malm (Stockholm, 2016)