Lyssna

Konsten att beklaga

Vad säger man till någon som mist en närstående? Vi famlar ofta efter orden när de betyder som mest. Samtidigt finns det formuleringar som traderats i sekler för att ge tröst och visa medkänsla i dödens skugga. De har förmedlats på ark med sorgkant eller som telegram, och skrivs på nytt som kommentarer på sociala medier. Men vad betyder de egentligen? Är det bäst att vara uppriktig eller att luta sig mot konventionen? Idéhistorikern Johan Fredrikzon tecknar kondoleansernas mediehistoria och reflekterar över konsten att beklaga.

Häromåret gick min väns fru bort i cancer. Jag ville visa mitt deltagande i sorgen – men hur? Jag hade svårt att formulera mig. Det blev någonting valhänt på temat att orden inte räcker till. För att själv komma tillrätta med känslorna skrev jag en novell om hur min vän berättade för sina barn att deras mor var döende. Jag hittade på fastän det hade hänt på riktigt. Som om jag behövde öva på hur det skulle kännas att tvingas till något liknande. Till min vän, däremot, sa jag nästan ingenting. För vad säger man? Vad säger man till någon när det ofattbara händer?

Medan jag skriver det här rullar stridsvagnar på Europas gator. Efter sig lämnar de döda och lemlästade. Knappt hann pandemin dra sig tillbaka förrän vi åter står inför storskaligt lidande. Den här gången avsiktligt framkallat. I spåren efter såväl virusets som artilleriets härjningar beklagas förluster åt alla håll. De som deltog i striden sörjs men hyllas i samma slag som hjältar. Kanske för att vi som är kvar ska finna mening i deras uppoffringar. Men också för att vi ska axla deras mantlar. Precis som i fallet med den död som snuddar vid våra egna liv – den som vi ofta står ordlösa inför – finns här långa traditioner av formuleringar och åtbörder. Det finns ord som måste sägas, andra som bör undvikas. Somligt förblir outtalat, men finns där någonstans ändå.

Vad är det egentligen vi gör när vi beklagar sorgen? Vilken sorts utsagor är det vi förväntas åstadkomma för att trösta varandra när döden gästar?

Om det är sant att hur vi förhåller oss till döden säger något om vår syn på livet, kan kondoleansbrevet som kulturell företeelse erbjuda en genväg till de stora frågorna.

Skrivande betraktas ofta som en kamp mot förgängelse. Men hur ska vi då förstå den skrivakt som uttryckligen kommenterar en förlust? Döden är definitiv. Det är deadline – bokstavligen. Döden avslutar det som varit och samtidigt allt som skulle kunna hända. Man kan inte längre säga: vi får se hur det bli. Vi vet hur det blev. Skrivandet är på många sätt motsatsen. Man prövar, stryker ut, gör om. Man skjuter upp, man byter spår. Alltid blir det något. Man får se tiden an. I kondoleansbrevet möter den här öppna försöksformen dödens absoluta punkt. Det rör sig alltså om en konfrontation mellan en liten lapp med några tecken på och en oåterkallelig utradering av liv. Det kan låta lite överspänt, men ungefär så ser det ut.

 

Ur denna obalans mellan den darrande pennan och den obevekliga döden, kan man se hur en hel uppsättning regler, protokoll och tekniker vuxit fram. I slutet av medeltiden fanns det instruktioner för konsten att dö – ars moriendi. Men kanske borde vi även tala om konsten att beklaga? Ju mer man fördjupar sig i kondolerandets olika skepnader framstår det som en kulturteknik i egen rätt, som en kedja av operationer med en lång och varierad historia.

Dödsannonsen, som ibland kallas minnesteckning, dödsruna eller nekrolog, är besläktad med men skiljer sig tydligt från kondoleansbrevet. Runans uppgift är att slå fast att ett dödsfall ägt rum. Den har ett informativt syfte riktat till en allmänhet. Den redovisar mellan vilka datum den döda levt, vilka som är närmast sörjande samt kungör eventuella sammankomster. Före nyhetspressens tidevarv kunde dödsfall annonseras genom utrop på gatan: ”gott folk, be för vår systers själ som lämnat jordelivet denna dag”. Och den som i våra dagar är välkänd och börjar bli till åren får finna sig i att det finns färdigskrivna minnesrunor hos massmedia. På engelska kallas de ”canned obituaries” – nekrologer på burk. De ligger förberedda för att kompletteras med någon sista rad innan de skyndsamt publiceras så snart dödsbudet anlänt.

I äldre tider fyllde sorgbreven dödsannonsens funktion. Där tillkännagavs högreståndspersoners bortgång. År 1799 meddelades i ett sorgbrev att brukspatron Schenströms älskade maka, fru Anna Margareta Steinholtz vid Ramnäs bruk, lämnat jordelivet vid middagstid den tredje april, 47 år gammal. Förutom av sin man saknades hon ”med förlust” av sju barn. Längst ner på kungörelsen står skrivet: ”Sorgens beklagande undanbedes”. På sorgbrev från samma tid kunde det även stå: ”Condoleance undanbedes”. När frun på Ramnäs bruk dog fanns det runt om sorgbrevet en tjock svart ram. Detta var sorgkanten. Dess tjocklek kunde variera, en centimeter var länge standard. Denna dystra infattning var under ett par hundra år utmärkande för brev som tillkännagav dödsfall. Först mot mitten av 1900-talet kom uttrycket att i överförd mening avse smuts under naglarna.

Enligt Svenska Akademiens ordbok kan ordet beklaga – i den mening vi här intresserar oss för det – avse både det att hysa medlidande och själva handlingen som ger uttryck åt sådant deltagande. Ett annat ord för beklaga är verbet kondolera, som är mindre vanligt. Kondoleansbrevets formella uppgift är att uttrycka beklagan. Det kan därför ses som ett slags svar på dödsrunan, vilken blott meddelar det inträffade. Men det behöver inte vara ett brev. Beklagandet kan också anta bokens form. När Storbritanniens förra premiärminister Margaret Thatcher gick bort i april 2013 kunde sörjande i Mongoliets huvudstad Ulan Bator under tre förmiddagar ta sig till det forna imperiets ambassad för att uttrycka sin bestörtning i en särskild kondoleansbok.

Om det på 1700-talet var praxis att undanbe sig beklaganden är det idag mer sällsynt. Vill någon skicka rosor att lägga på kistan brukar vi inte protestera. Ändå är det här med kondoleanser inte okomplicerat. Att endast sända blommor är att välja den enkla vägen, kan tyckas. Det är elegant, men en smula opersonligt. Kanske rentav fegt? Att sätta något på pränt innebär att höja insatsen. Men hur gör man då? Vi står nu vid porten till kondolerandets labyrinter.

När skickar man sitt kondoleansbrev? Beklagandets timing är svår eftersom den är kopplad till sörjandets tidslighet. Vi tänker gärna att vi är förmögna att själva bestämma när vi har sörjt färdigt. Men faktum är att döden, liksom livets alla övriga moment, har sina hållpunkter. Enligt de brittiska psykiatrerna Bowlby och Parkes inflytelserika processmodell kan sorgearbetet delas in i fyra faser. Bedövning, när man är oförmögen att ta in det som hänt. Längtan, när man är upptagen av tankar på den döda. Förtvivlan, när man inser att den som dött aldrig ska återvända. Och, till sist, omorganisering, när det som hänt kan accepteras och nya utsikter förnimmas.

Under 1900-talet kom sorgebearbetning alltmer att bestämmas av arbetslivet. Sorgens omfattning blev föremål för arbetslagstiftning. Den tid som sorgen ansågs göra den sörjande oförmögen att arbeta fastställdes till ett begränsat antal dagar, allteftersom reglerad i kollektivavtal. Nuförtiden är det vanligt att betrakta sorgen själv som en typ av arbete. Ett arbete som kan delas upp i faser, var och en med sin egenart. Den som är borta från lönearbete förväntas ta ansvar för detta andra arbete – som snarast möjligt bör ha utförts – och åter låta det vanliga arbetet ta vid. Denna övergång från att vara ledsen till att vara lönsam blir möjligen mindre abrupt genom att bägge förstås som arbete, men även genom att den lönsamma sorten förmodas påskynda den ledsamma genom att skingra tankarna från det som tynger. Håll igång så hinner du inte vara nedstämd.

I USA har näringslivets tålamod för sörjandets tid ständigt minskat under 1900-talet. 1927 menade experten på sociala koder Emily Post att den normala tiden för en änkas formella sorgeperiod var tre år. Ett par decennier senare, 1950, hade den snörpts åt ordentligt till blott sex månader. Och 1972 föreslog etikett-auktoriteten Amy Vanderbilt att sörjande personer skulle försöka att uppta ett normalt socialt liv endast någon vecka efter begravningen. Brådskan med att lägga döden bakom oss har i hög grad drivits på av arbetslivet. Begravningsakter har därtill kortats, ceremonier strukits. Populariteten för kremering som metod kan delvis förklaras med tidsvinsterna det ger jämfört med mer traditionella upplägg med kistor och skovlar. Och endast de närmaste har rätt att vara lediga enligt lag. Alltsammans har lett till att vi idag är färre som sörjer på kortare tid. Det har blivit lite bråttom med döden.

Livet tar slut. För att beklaga detta faktum försöker vi få fatt i kärnan av någons liv eller åtminstone i den roll som personen spelat i vårt eget liv. Så vi skriver ett brev. Men hur går vi tillväga? När jag själv har stått inför en bekant som fallit ifrån har jag, som jag nämnde inledningsvis, skyllt mina egna tillkortakommanden på språkets fattigdom. Ord fattas mig, har jag skrivit. Eller någonting ditåt. Det lilla som då stod att läsa var alltså ämnat att understryka att det inte gick att skriva något och var därför ett slags negation av det som ändå stod där. Det var textens försök att sudda ut sig själv, ställa sig vid sidan om sig själv och hävda: jag är otillräcklig.

I gränstrakten mellan livet och döden har jag blivit vankelmodig. Bör språket göra sig större eller mindre för att mildra övergångarna mellan det som är och det som varit? Den som står inför det tomma, vita arkets terror och tvivlar på språkets läkande förmåga kan möjligen finna tröst i att genrens konnässörer närmast unisont förespråkar koncisa betygelser av deltagande. Att fatta sig kort är stalltipset. I Encyclopedia of Death and the Human Experience noteras genrens minerade mark. Religiösa utsagor, hoppfulla utrop, berömda citat, filosofiska sentenser, delande av egna erfarenheter – det mesta riskerar att slå fel enligt detta dödens uppslagsverk. Men vad återstår då att skriva? Och finns det inte en risk att ens tröstande insats blir så intetsägande att den närmar sig det meningslösa? Begravningsbyråerna är vana vid denna typ av frågor. Här märks en pragmatik byggd på erfarenhet. Det viktigaste är att du hör av dig – på något sätt.

 

Författaren Saul Austerlitz beskriver i New York Times kondoleansbrevet som en hybrid av flera stiltyper. Det är riktat till den sörjande, men handlar om den som gått bort. Genren är tydligt formell men samtidigt affektladdad. Det utger sig för att erbjuda tröst men erkänner samtidigt att någon verklig tröst är svår att ge. Ett kondoleansbrev kan navigera perfekt i konventionens farvatten men det kan också ge sig på att försöka sammanfatta ett helt liv. Det kan vara ett sätt att visa omtanke men också ett tillfälle att fundera på vad det egentligen är som vi har förlorat.

Jag upplever det skrivna beklagandet som en djupt moralisk genre. Inte minst genom att vi förväntas vara uppriktiga. Här verkar de sakkunniga överens: Strunta i elegans, ärlighet är det enda som betyder någonting. Säger dom. Motivet bakom den hållningen är förmodligen att ta ner förväntningarna på den som måste fatta skrivdonen: oroa dig inte, vad du än skriver så blir det uppskattat om det kommer från hjärtat. Frågan är om det stämmer. I själva verket kan nog kondoleansbrevet, liksom dess besläktade genrer – nekrologen, minnestavlan och gravstenen – framstå som rätt avlägsna uppriktighetens domäner. För tenderar vi inte att betona de goda sidorna av den som gått hädan och således lägga band på uppriktigheten?

Posten, som förmedlat ett antal kondoleanser genom åren, framhåller det missvisande i formuleringen ”jag beklagar sorgen”. Det är ju inte sorgen i sig som vi finner beklagansvärd utan det faktum att det finns någonting att känna sorg inför. Och Socialstyrelsen har en mall för kondoleansbrev som de anser bör kombineras med papper av lite tjockare kvalitet. Det kan framstå som en obetydlig detalj i dödens rum men frågan är om inte detta med papperets gramvikt förtjänar att begrundas. Kanske är det materialet som får föra vår talan när orden stockar sig.

Några handfasta råd om formuleringar som bör undvikas återkommer hos många av sörjandets auktoriteter.

Några handfasta råd om formuleringar som bör undvikas återkommer hos många av sörjandets auktoriteter. Man ska inte påstå att man vet hur någon känner sig och inte heller förmoda att det måste ha varit en lättnad för den som till slut fick dö. Det är heller inget vidare, tydligen, att påminna om att livet, trots förlusten, innehåller mycket annat att vara tacksam för. Eller att man snart träffar någon annan. Om det är billigt att konstatera att tiden läker alla sår, anses det särskilt illa att föreslå att de som inte längre är med oss skulle ha velat att vi som är kvar är glada och tacksamma.

Sorgen är till sin natur feg och låg. Det ansåg Montaigne, som i sina Essayer från slutet av 1500-talet säger sig vara befriad från sorgen som ”lidelse” och ”passion”. Det hindrar inte att han återberättar legender om hur antikens människor hanterade stora förluster. Vid offrandet av Agamemnons dotter, den oskyldiga Ifigeneia, saknade målaren konstnärliga medel för att uttrycka vidden av faderns sorg och valde att dölja hans ansikte i tavlan. Niobe, den grekiska mytologins främsta symbol för den sörjande modern, förlorar sju söner och sju döttrar. Sorgen drabbar henne så hårt att hon till slut förvandlas till en klippa. I dessa berättelser manifesteras sorgens outsägbarhet. Förlusterfarenheten är så överväldigande att våra vanliga uttrycksmedel kommer till korta. Vi suddas ut eller förstenas. Denna särpräglade tystnad kan även drabba den som är i färd med att ge sitt deltagande. Kondoleanskortens förtryckta fraser kan verka fantasilösa eller opersonliga men ställda mot förlustens stumhet fyller de ändå en funktion. Genom att låta den personliga sorgen tiga bakom konventionens trygga språkdräkt tar dessa nötta satser ansvar för det som måste göras även när ingenting kan göras.

Saul Austerlitz menar att kondoleansbrevet är en utpräglat privat typ av korrespondens som bara existerar mellan två parter. Men det kan nog ifrågasättas. Åtskilliga kondoleanser verkar tvärtom avsedda att uträtta sitt arbete i något slags offentlighet. Om detta vittnar inte minst alla de kondoleanser som riktas till och från offentliga personer.

 

Beklagandets konstart har sin egen celebritetskultur. I prominenta figurers personarkiv finner vi som regel förteckningar av andras betygelser om delaktighet i svåra tider. Jackie Kennedy tog emot 800.000 kondoleansbrev från hela världen under de första veckorna efter mordet på sin man 1963. En hel stab av personliga sekreterare engagerades med att besvara dem. Kondoleansbrev strömmar inte bara till kända personer, utan minst lika ofta från dem. Jackies man, John Fitzgerald, beklagade ett år innan han själv dog det enda dödsfallet under Kubakrisen. Den förolyckade var piloten major Rudolf Anderson vars spionplan skjutits ned då det från hög höjd dokumenterat missilbaserna på Kuba hösten 1962. Anderson hade barn i samma ålder som presidenten. När Kennedy till Andersons fru skriver att ”din mans uppdrag var av största vikt”, ingår han i en lång tradition av officiell korrespondens till sörjande vars familjemedlemmar omkommit i statens tjänst.

Men alla sätt att dö på har inte ansetts lika mycket värda. Självmord har till exempel traditionellt sett intagit en särställning angående hur dödfall kommuniceras och hanteras. Historiskt har de präglats av tystnad och, ibland, skam. 2011 ändrade Barack Obama reglerna för kondoleansbrev till familjer vars medlemmar dött i militärtjänst, till att även omfatta dem som begått självmord. Det var oacceptabelt, slog presidenten fast, att deras uppoffringar skulle anses vara av mindre vikt.

Känd person skriver till vanlig medborgare är en huvudlinje i kondoleansens kulturhistoria. Den kännetecknas som regel av att dödsfallet karaktäriseras som meningsfullt i ett större sammanhang, rikets tjänst eller liknande, med innebörden att familjen har bidragit till detta högre ändamål. Så betraktad, måste den sortens beklaganden räknas till den politiska retorikens fält. Eller, om man vill, karaktäriseras som en styrningsteknik. Till de legendariska exemplen på denna praktik hör Abraham Lincolns brev till Fru Lydia Bixby 21 november 1864. Presidenten hade informerats om att fem av Brixbys sönder förolyckats i det amerikanska inbördeskriget. Lincoln framhåller att inga ord kan kompensera förlusten och att den enda tröst som står att finna är vetskapen om att de dog i förvaret av republiken. Hon kan vara stolt som offrat så tungt på frihetens altare.

Lincolns ord har blivit kanoniserade i amerikansk historieskrivning. Här inordnas kondoleansbrevet i en vidare arsenal av övertygandets instrument med syfte att rättfärdiga de större mål för vars skull nationen begagnat enskilda. Till sådana kan räknas olika sorters erövringar av territoriell natur, men även på vetenskapens område har individer fått sätta livet till. Det finns till och med exempel på färdigskrivna meddelanden om haverier som inte behövt användas, eftersom olyckorna aldrig inträffade. För det fall att de första astronauterna, Buzz Aldrin och Neil Armstrong som sändes att landa på månen 1969, inte skulle lyckas återvända hade staben låtit förbereda ett kondoleanstal som Nixon skulle läsa upp till nationen. Det börjar så här: ”Fate has ordained that the men who went to the moon to explore in peace will stay on the moon to rest in peace”. Det var, som vi vet, ett tal som inte behövde hållas och som därför hör till en egen kategori: förteckningen över potentiella beklaganden.

När positionerna är de omvända – vanlig medborgare skriver till känd person – som i fallet med de hundratusentals hälsningar som strömmade in till Jackie Kennedy, tjänar de till att befästa befolkningens och den enskilda individens attityder till ledare och kändisar. Även detta kan användas för politiska syften, naturligtvis. Detsamma gäller den ymniga flod av beklaganden som rinner mellan institutioners administrativa flyglar. Korrespondenser på tröskeln till det hinsides är inte befriade från jordelivets ordningar av makt och diplomati.

Ett beklagande kan bidra till att begrava stridsyxan – någon gång kan fiender förenas i katastrofen. Det kan i bästa fall adla oss, göra oss lite större.

Ett officiellt kondoleanstelegram har således ibland fått symbolisera hur olyckor, dödsfall och katastrofer givit upphov till temporärt samförstånd eller verbalt eldupphör mellan parter som under normala förhållanden iakttar iskall diplomati. Det typiska exemplet är arabvärldens fördömanden av terrorattackerna mot World Trade Center i New York 2001. Brevväxlingen mellan världens beskickningar bildar en egen avdelning av historiska anekdoter eller mer eller mindre anmärkningsvärda obligationer. I Sveriges ridderskaps och adels riksdagsprotokoll från början av 1600-talet kan man läsa att det stora landet i öst har sänt en så kallad ”sorge-beklagare” med häst för att uttrycka deltagande i samband med begravningen 1634 av Gustaf II Adolf som stupat i Lützen. Praktiken lever än idag. Kungahuset beklagar Utöya-massakern för Kung Harald i Norge 2011. Syrianska Riksförbundet beklagar attacken på Drottninggatan 2017. Kinas ambassadör beklagar Jan Myrdals död. Dessa tillsynes reflexmässiga korrespondensavgångar kan te sig som ett krig med pappersflygplan där man beskjuter varandra med artigheter.

I några av dessa fall kan man se att döden utnyttjas taktiskt för att vinna politiska poäng bakom floret. Betyder det att de är rakt igenom cyniska eller obetydliga? Ingalunda. Att avskaffa den sortens utbyten vore den förvaltningstekniska motsvarigheten till att vi slutar hälsa på grannen och låter bli att säga tack när någon håller upp dörren.

 

I den semioffentlighet som sociala medier utgör, får kondolerandet nya dimensioner. Och med dem: nya oskrivna regler och förhållningssätt. Inga begravnings-selfies! Det rådet ingår i flera handledningar för hur man hanterar sorg i sociala medier. Om man är det minsta osäker på hur man ska bete sig omkring en bortgång i flödet, gäller följande: var tyst, säg ingenting. Inga ledsna gubbar, inga hjärtan som gråter. Bara låt det vara. Om det uppmuntras, kan man använda den avlidnas sida för att dela berättelser och minnen. Men nyckelordet är försiktighet. Det finns varnande exempel på hur kondoleanser fladdrat runt i nätverken innan de närmaste fått kännedom om att ett dödsfall inträffat. Rekommendationerna liknar den praxis som sedan länge gällt för publicistisk verksamhet: respektera familjen och dess behov av att få vara ifred. Och kanske är döden det tillfälle då kraften i sociala medier verkligen visar sig. Det som annars är hela idén med gillanden och delningar måste nu hållas tillbaka. Plötsligt måste vi dra i handbromsen och ta ett slags utgivningsansvar. Det låter lätt, men är uppenbarligen svårt.

Frågan om hur vi dör i det digitala tidevarvet har givit upphov till hela forskningsfält. Bland annat har man noterat att våra sätt att uttrycka sorg har förändrats. Frågor om hur man agerar men även om hur man själv framstår i samband med dödsfall aktualiseras på sätt som skiljer sig mot förut. Med sociala plattformar har sorgeprocessen fått en mer kollektiv och publik karaktär än tidigare. Det finns särskilda minneslundar på nätet där det går att lämna kondoleanser. Hit kommer även de som inte nödvändigtvis hade en relation till den som gått bort. Vissa talar om ett slags ”sorgeturism” omkring de här sajterna. Med cirka 2 miljoner döda användare per år blir Facebook i praktiken en gigantisk begravningsentreprenör för det som internetforskaren Carl Öhman benämner som våra ”informationskroppar”. Facebook har hanterat frågan om döda medlemmar genom att förvandla deras konton till ett slags minnesrum. Genom att låta väggen, The Wall, finnas kvar är tanken att de som lever ska kunna komma dit och minnas den döde.

Att minnas, föreslår den franske filosofen Henri Bergson, handlar inte om att reproducera det förflutna utan om att skapa det förflutna i nuet. När vi samlas omkring en död persons Facebooksida kan det förstås som en form av minnesskapande. Men det finns skillnader mellan en profil i sociala medier jämfört med mer traditionella former för offentligt sorgearbete som begravningar, mottagningar, gudstjänster och gravplatser. Många av oss har ägnat tusentals timmar åt att konstruera ”digitala jag” – online-persona som hör ihop med oss men som ändå inte är exakt desamma som våra identiteter utanför skärmen. När vi dör finns dessa avatarer kvar. De är knutna till inlägg, minnen, skämt, grupper, intressen, kontakter och memes. Det rör sig om dokumenterat utbyte som inte sällan sträcker sig flera år tillbaka i tiden. Dessa identitetsknippen kanske blir stummare när uppdateringarna uteblir, men de försvinner inte. Arkivet finns kvar. Forskningen menar att det får till följd att människors liv i någon mening utökas och förlängs. De fortsätter att existera, tack vare att deras digitala spår finns kvar. Det de lämnat efter sig cirkulerar och repeteras.

Med sociala medier är döden därför inte vad den har varit. Våra sätt att kroppsligen finnas till sätts i gungning.

Med sociala medier är döden därför inte vad den har varit. Våra sätt att kroppsligen finnas till sätts i gungning. Ett av de fenomen som engagerat forskarna rör den extensiva kommunikation som äger rum mellan efterlevande och de som fallit ifrån. Alltså inte mellan den närmaste familjen och den vidare cirkeln av berörda som länge varit brukligt, utan mellan var och en av dessa och den som gått bort. Bland annat skickas stora mängder meddelanden till de dödas konton. De är adresserade inte till deras efterlevande utan till de avlidna själva. Som om dessa fortfarande ägde något slags agens och var förmögna att ta emot hälsningar. Subjektsformen förblir något oklar men genom den här korrespondensen uppträder de döda som socialt aktiva mottagare.

Medieforskaren Amanda Lagerkvist föreslår att våra sätt att hantera döden online tydligt demonstrerar att vår existens är förbunden med tekniken. Det har den förvisso alltid varit.  Men Lagerkvist menar att vi med våra nya sätt att leva i högre grad finns till genom digitala medier. Det betyder att vi inte kan skilja mellan kött och kisel eller mellan celler och bitar. Medier är infrastrukturer för varat, som den amerikanske medieteoretikern John Durham Peters uttrycker saken, och inte något som förmedlar livet utanför.

Flera av praktikerna för att hantera döden i vår digitala tidsålder kan knytas till frågan om autenticitet. De liv vi lever på nätet – är de sanna? De online-personer vi lämnar efter oss, var det verkligen vi? Och hur är det med alla reaktioner när vi dör – är de lika innerliga som de vi möter i kyrkan eller på jobbfikat? Alla beklaganden som flödar in och klistras upp på de dödas virtuella väggar, är de uppriktiga? Lika ärligt menade som brevet med extra tjockt papper? I fallet kondoleansbrevet blir frågan om autenticitet särskilt brännande. Här lurar filosofiska problem som har att göra med svårigheten att relatera till andras känslor och upplevelser. Men frågan om autentiska uttryck rymmer också en egen mediehistoria.

I förmaket till autenticitetens irrgångar vill jag placera några utvalda kondoleanskort som går att finna i pappershandeln. De är på samma gång oerhört specifika och industriellt framtagna. Här kan man välja mellan att beklaga att ens lokala präst gått ur tiden, att någon drabbats av en jordbävning, brutit benet i skidbacken eller råkat ut för ett väpnat rån. Dessa förslag på rubriker till tänkbara eländen erbjuder en ögonblicksbild av mänsklighetens aktuella åkommor. Genom att vara högst distinkta angående vilken typ av olycka saken gäller och samtidigt vara färdigformulerade blir de här korten perfekta representanter för hur uppriktighet kan produceras och förmedlas på ett effektivt sätt. Det går att studera kondoleansbrevet som ett exempel på hur ansträngningar att masstillverka äkta känslor över tid har förändrat synen på vad äkthet kan vara.

Uppriktighet är det enda som räknas. Så löd det något försåtliga rådet från sorgeexpertisen. Men det kan fördjupas. För om uppriktighet till stora delar är något som förmedlas – ett intryck – hur står det då till med känslorna bakom? Kyrkofadern och filosofen Augustinus, verksam omkring år 400 efter vår tideräkning, använder teatern som exempel. Där verkar sorg uppmuntras. Åskådaren vill bli sorgsen, utan att själv behöva lida. Denna längtan efter att slippa lida men känna medlidande kan vara svår att erkänna. Augustinus kallar det själv för ”de skamliga lustarnas hemska virvlar”. Men här träder frågan om autenticitet in och räddar situationen. För även om vi önskar att få vara i detta sliskiga medlidande, utmärks vårt äkta medlidande, enligt Augustinus, av att vi ännu mer önskar att orsaken till lidandet försvann. Den låga längtan efter att njuta av andras sorg övertrumfas alltså av en starkare känsla: ”att det inte alls fanns något att hysa medlidande med”, som det står i Bekännelser.

Tankelinjen får stöd hos Nietzsche. Hos den tyske filosofen finns det två huvudtyper av emotionellt engagemang i medmänniskors svårigheter. För enkelhetens skull kan vi kalla dem medlidande respektive medkänsla. Medlidande betecknar då det känslomässiga svaret på andras kval, och rymmer ett stråk av förakt. Det rör sig om en nedlåtande hållning inför andras dystra belägenhet, mot bakgrund av att lidandet för dem synes vara av permanent natur, något de är dömda att fortsätta älta. Detta är motsvarigheten till de ”skamliga lustar” som Augustinus talade om: ett vältrande i lidandet som skick och öde. Men det finns hos Nietzsche även utrymme för en ädlare form av empati. Här, i det vi kan kalla medkänslan, gäller frågan snarast att kunna stå tillsammans med en jämlik och stirra ner i avgrunden. Men snarare än en dyig pöl av ömkan och självömkan, kan lidandet – och stöttningen genom detta lidande – betraktas som ett slags tillfällig sjuklighet. Här gäller det därför att tillsammans uthärda, eller kanske till och med bejaka, tragedin. På så sätt kan lidande och medkänsla bli en fruktbar dynamik mellan likar mot tillfrisknandet.

Om besväret med att dela någons sorg får en moralfilosofisk behandling hos Augustinus och Nietzsche, blir det ett kunskapsproblem hos Wittgenstein. I sina senare arbeten använder Wittgenstein smärta för att illustrera kopplingen mellan språket och vad det är att vara människa i världen. ”Medlidandet”, föreslår Wittgenstein, ”är en form av övertygelse om att den andre har smärtor.” Men det är problematiskt att föreställa sig någon annans smärta efter förebilden av sin egen. Min egen smärta har jag kunskap om eftersom jag känner den i min kropp. Den andres smärta kan jag bara tro någonting om.

 

Det som började i att beklaga någons bortgång har nu vecklats ut till frågor om kunskapens gränser, om sanningens natur och känslors äkthet. Nu kan man tycka att dessa problem har liten relevans i faktiska sorgesituationer. Men riktigt så enkelt är det inte. Om de inte spelat någon roll hade vi inte ansträngt oss så för att övertyga andra om att vi lägger märke till och inser deras smärta. Vi hade heller inte bemödat oss om att förmedla vår medkänsla. Som kommunikationsform betraktad är kondoleansbrevet mötesplatsen för dessa vanskliga uttryck.

Det finns emellertid alternativ till övertygelsen att vi alla bär på en inre autenticitet som kan förmedlas till världen. Dels verkar själva frågan om vad som bör betraktas som autentiskt förändras över tid. Dels tycks denna förändring vara förknippad med konkreta metoder för att åstadkomma autentiska uttryck. Det vill säga, hellre än att tänka sig att autenticitet är någonting som uppstår ur djupet av våra själar, kan man se det som en effekt av historiskt specifika arrangemang och instrument som kommer samman, exempelvis för att producera ett kondoleansbrev. I Linnea Tillemas avhandling om 1970-talets ansträngningar för att frigöra kroppen och psyket diskuterar hon sådana metoder som autenticitetstekniker. Det rör sig om förfaranden med vars hjälp ett inre, äkta jag skulle kunna frambringas och avtäckas. Jag menar dock att den sortens tekniker inte så mycket frambringar som producerar autenticitetseffekter av olika slag. I vissa fall handlar det om ett litet kort. Och då är det inte fruktbart att ge sig ut på jakt efter det där äkta deltagandet som kortet söker förmedla. Istället bör vi helt enkelt koncentrera oss på kortet i sig och undersöka hur det, vid varje specifik historisk situation, bidragit till att upprätta föreställningar om vad autentiska känslouttryck är för någonting. Och eftersom kondoleanssituationen, som vi har sett, ställt särskilt höga krav på vad som har kunnat gälla för att vara autentiskt, blir den ett huvudstråk i vad som skulle kunna kallas autenticitetsbegreppets mediehistoria.

När jag för ett par år sedan fick ett stipendium med kungens autograf på intyget kunde jag inte låta bli att hålla upp papperet mot ljuset och skrapa lite med nageln. Var den äkta? Hade kungen doppat sin reservoarpenna och satt en regal kråka på just detta ark? Vad representerar egentligen en namnteckning? Faktum är att frågan om underskriftens materiella autenticitet delvis sammanfaller med just kondoleansbrevets historia.

Thomas Jefferson, USA:s tredje president mellan 1801 och 1809, var en synnerligen flitig brevskrivare. I centrum för hans arbetsrum, som kallats för det första moderna kontoret, fanns en märkvärdig apparat – en pantograf. Det var ett slags träställning, placerad på skrivbordet. Den hade sammankopplade armar vars leder kunde rotera i bestämda vinklar, ungefär som hopkopplade tumstockar. Upphängda i varsin ände satt två stålpennor. När man skrev med en av dem, replikerades rörelsen exakt i den andra. På så vis kunde en skrivelse utfärdas i två identiska exemplar utan extra arbete. Det enda man behövde göra var att i pantografen lägga ytterligare ett ark bredvid det man skrev på – duplicerandet ägde rum samtidigt som nedtecknandet. Apparaten var användbar inte minst för att effektivt signera dokument, exempelvis kondoleansbrev, och i synnerhet under tider då sådana behövde skickas ut i stora volymer. Men här inställer sig frågan: var båda autograferna Jeffersons?

Medieteoretikern Mario Carpo diskuterar originalitetsproblemet mot bakgrund av att våra namnteckningar alltmer sällan duger i legitimitetssyfte och att uppgiften istället lämnas till digitala krypteringsalgoritmer. Till skillnad från dessa, som arbetar med exakta återgivningar, ligger det i den manuella underskriftens natur att vara olik alla tidigare underskrifter av samma hand, men ändå tillräckligt lik för att gälla som identifikation. Det är just förmågan att variera – men inte för mycket – som gör den autentisk – eftersom den därmed kan knytas till en viss tidpunkt och ort.

I det sammanhanget kan Jeffersons mekaniskt förda penna, pantografens spökhand, betraktas som ett tidigt steg mot en tilltagande mekanisering av hur äkthet skapas. På 1930-talet kom ”robotpennor” i olika utföranden och sedan 1950-talet har eliter använt signaturmaskiner mer eller mindre flitigt. Eisenhower hade en, liksom Kennedy. Lyndon B. Johnson använde sin så mycket att experter har haft svårt att hitta någon enda signatur som härstammar från hans vanliga penna. Men det som förenar dessa och andra vars officiella plikter krävt åtskilliga namnteckningar, är att de alla har varit ovilliga att kännas vid maskinens existens. Även om resultatet är identiskt och äger juridisk validitet, har i princip ingen velat erkänna att deras autograf framställts maskinellt. Inte minst har frågan ställts på sin spets när det gällt beklagandet av dödsfall. Kondoleansbrevet som form har skärpt anspråken på äkthet. Har familjer som fått ta emot kondoleanser signerade av en mekanisk hand haft anledning att känna sig förorättade? Återigen aktualiserar sorgebetygelsen frågor om uppriktighetens natur.

 

Så hur ska vi förstå det här med äkta uttryck och autentiska affekter i samband med döden och beklagandet av densamma? För det första bör vi nog inte betrakta olika sorters tekniska arrangemang som metoder för att imitera en uppsättning inre och oförfalskade känslor. Det kan gälla automatiska påminnelser i sociala medier och standardiserade utskick från ambassader lika gärna som färdigtryckta kort i pressbyrån eller stereotypa fraser från etikettdoktorn. Vi bör förmodligen ställa oss tveksamma inför idén att dessa uttryck är bleka kopior eller ytliga förfalskningar av någonting mer ursprungligt och genuint. Snarare kan vi nog utgå ifrån att personligt deltagande i alla tider har förmedlats via något slags raster eller medium. Och att detta i hög grad har bidragit till att forma uppfattningar om vad som kan anses gälla som autentiskt vid olika historiska tidpunkter. Ur det perspektivet är det inte en vulgär anomali att intima hälsningar förmedlas genom industriell produktion utan tvärtom regel och konvention.

Frågan är inte, om vi följer Wittgensteins resonemang, huruvida vi använder automater eller ej för att tillverka och framställa våra beklaganden. Frågan är huruvida vi upplever andra som automater eller inte. Den frågan avgörs, enligt filosofen, primärt utifrån vår förmåga att erfara andras lidande. Vad gör vi när vi ser att andra lider? En sak vi gör är att skicka kondoleanser. Med andra ord är det denna gest i sig – oaktat hur den utförs – som i sista hand demonstrerar att vi ser andra som levande människor. Wittgenstein kallar det för ”en hållning gentemot en själ”. Kanske kan det bli en ny standardfras på de förtryckta kondoleanskorten: ”Jag bevisar härmed att jag inte tror att du är en robot.”

Under senmedeltiden utvecklades, som nämnts, en serie kulturella praktiker under beteckningen ars moriendi – konsten att dö. Men, som idéhistorikern Andreas Hellerstedt påpekat, handlar ars moriendi-litteraturen lika mycket om konsten att leva. Om instruktionerna för hur man dör var riktade särskilt till sjuka, sårade och gamla vände de sig likafullt till alla människor, eftersom vi alla någon gång ska dö. Till denna utvidgade förståelse av dödens konster kan vi lägga beklagandets kulturteknik.

Kondoleansbrevets form är förment enkel. Dess innebörd tycks vara: jag vill att du ska veta att jag vet att du sörjer. Jag vet att du är närmare sorgen än jag. Därför är det min plikt att göra klart att jag känner våra respektive positioner på sorgens stjärnhimmel. Men det är ju samtidigt så, att denna himmel inte är vad den varit. För vi som hör till dem som minns och ännu lever har genom den dödes försorg kommit samman. Detta är den dödes gåva till oss som är kvar. Gåvan är en tom plats som vi tillsammans måste fylla. Till detta tomrum löper band från olika riktningar. Det är band vars förtöjningar brutits och som därför måste knytas om. Kondoleansbrevet kan förstås som upprättandet av den förbindelsen. Vi kan därför tänka oss kondoleansen som en kulturteknik med vars hjälp det skapas ett förbund mellan efterlevande. Och det i sig är ju ingenting att beklaga.

*

Tillägnas mina framlidna kollegor Christer Johansson och Kim Skjoldager-Nielsen

 


JOHAN FREDRIKZON är doktor i idéhistoria, verksam vid Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet. Han är också verksam som skribent och medverkar våren 2022 i en antologi om dödens idéhistoria som kommer ut på Appell förlag.


 

BIBLIOGRAFI

Ariès, Philippe, Döden: föreställningar och seder i västerlandet från medeltiden till våra dagar, övers. Erik Nyblom (Stockholm: Tiden, 1978).

Augustinus, Bekännelser, övers. Bengt Ellenberger, inledn. av Ragnar Holte (Skellefteå: Artos, 2010).

Bergson, Henri, Matter and Memory, övers. Nancy Margaret Paul & W. Scott Palmer (1912; Mineola: Dover Publications, 2004).

Bowlby, J., ”Processes of Mourning”, International Journal of Psychoanalysis, Vol. 42, nr. Jul–Oct (1961), 317–340.

Bryant, Clifton D. (red.), Handbook of Death and Dying (Thousand Oaks: Sage, 2007).

Bryant, Clifton D. & Dennis L. Peck (red.), Encyclopedia of Death and the Human Experience (Thousand Oaks: Sage, 2009).

Carpo, Mario, The Alphabet and the Algorithm (Cambridge: MIT Press, 2011).

Fitzpatrick, Ellen, Letters to Jackie: Condolences From a Grieving Nation (New York: HarperCollins, 2010)

Hellerstedt, Andreas, ”Nederstigen till dödsriket: en resa genom det förmoderna livet efter detta”, Dödens idéhistoria (kommande på Appell förlag hösten 2022).

Lagerkvist, Amanda, ”Digital Limit Situations: Anticipatory Media Beyond ‘The New AI Era’, Journal of Digital Social Research, vol. 2, nr. 3, (2020), 16–41.

Montaigne, Michel de, Essayer. Vol. 1–3, övers. Jan Stolpe (Stockholm: Atlantis, 2012).

Nietzsche, Friedrich, Den glada vetenskapen, övers. Carl-Henning Wijkmark (1882; Göteborg: Korpen, 2022).

Nietzsche, Friedrich, Om moralens härstamning: en stridsskrift, övers. Jan Sjögren (1887; Stockholm: Modernista, 2019).

Obdrazalek, Susanne, ”On the Contrast between Pity and Compassion in Nietzsche”, Aporia, vol. 7 (1997), 59–72.

Tillema, Linnea, Övningar i frihet: pedagogiseringen av känslolivet och mellanmänskliga relationer i 1970-talets Sverige, avh. (Göteborg: Makadam förlag, 2021)

Wittgenstein, Ludwig, Filosofiska undersökningar, övers. Martin Gustafsson & Lars Hertzberg (1953; Stockholm: Thales, 2021)

Öhman, Carl, Are the dead taking over Facebook? A Big Data approach to the future of death online”, Big Data & Society, January–June (2019), 1–13